Avonturen, avonturen en nog eens avonturen! | Adventures, adventures and more adventures!

For Enlish scroll down

Er is zo ontzettend veel gebeurt, gave avonturen, leuke mensen, korte nachten, lange reizen. Te veel om op te noemen.

Afscheid

Maar allereerst het afscheid van mijn project. Ik heb met pijn in het hart (en dat had ik van te voren niet verwacht) afscheid genomen van mijn kindertjes van het vrijwilligersproject. Ik keek er van te voren nogal tegen op, ik, met zoveel kinderen, de taal niet sprekend. Maar dat was aan de andere kant ook weer de uitdaging en dus de bedoeling. Ik heb ontzettend veel geleerd in deze prachtige 10 weken. Ging elke dag met plezier naar het project en voldaan weer naar huis. Het afscheid viel dus best zwaar. Heb mijn naam nog effe vlug op de muur gekwast en afscheid genomen van mijn mede vrijwilligers. Deze waren gelukkig net op tijd terug uit het ziekenhuis waar ze enkele dagen moesten verblijven omdat bij hen tyfus was geconstateerd.

Daarna nam ik afscheid van mijn vrienden in Cusco. Na 3 maanden ken je de stad op je duimpje en heb ik een behoorlijk netwerk van vrienden en kennissen opgebouwd. Een lekker afscheidsdiner met Winnie en Alfredo en een leuk afscheidsfeest in de San Blas Spanish School waar ik zelf de plaatsjes aan elkaar knutsel kan dan natuurlijk niet ontbreken. Maar goed, de trip gaat verder.

Roadtrip

Allereerst naar Puno, het stadje dat ligt aan het Titikakameer, het hoogst gelegen meer ter wereld en ook het grootste meer van Latijns Amerika. Ik maak een trip naar de drijvende eilandjes van de Uros indianen en later naar het eiland Taquile. Een mooie dagtocht!

Arequipa

De volgende dag vertrek ik naar Arequipa, de stad aan de voet van Colca Canyon. Dit is een van de mooiste gebieden van Peru. Deze op een na diepste canyon ter wereld is er indrukwekkend als we vroeg in de ochtend arriveren. Tijdens zonsopkomst rijden we over de randen en stoppen bij het ene na de andere prachtige uitzicht. We spotten nog een paar condors bij een van de viewpoints. Deze prachtige gieren hebben meer dan 3 meter spanwijdte, gigantisch! Na weer een hele dag op pad te zijn geweest wordt ik terug gebracht naar mijn hotel waar ik nog even vlug het zwembad in spring en een wedstrijdje Rugby meepik.

Peru-Hop

De volgende paar stops pik ik mee met de PeruHop. Dit is een buspas waarmee je wanneer je maar wil op kunt stappen. Ze rijden een populaire route, stoppen op bepaalde hotspots en je krijgt een paar gratis tours toe. En het makkelijke is, je kunt ‘on board’ trips en accommodaties boeken.

Huacachina

De volgende stop is Huacachina, een oase naast Ica, midden in de woestijn en bekend om het sandboarden. Uiteraard een must-do dus laat ik me met meer dan 100km per uur door de woestijn racen in een sandbuggy. We doen dit tijdens zonsondergang dus prachtige plaatjes ontbreken niet. Tijdens mijn stops in de hostels ontmoet ik de meest leuke mensen van over de hele wereld. Zo beland ik hier ineens in een heuse wereldbond der Yatzee, en in een hete nachtclub naar Europese proporties. En dat in een oase in een woestijn.

Nazca lines

Uiteindelijk vertrek ik naar de Nazca lines waar we welgeteld 20 minuten stoppen, een toren beklimmen en foto’s schieten. Meer is er ook niet te doen.

Paracas

De volgende stop is Paracas. Dit havenstadje ligt er mooi bij op de Peruaanse oever. Hier bezoek ik de Galapagos for the poor genaamd Islas Ballestas. Een groep eilanden bezaaid met jan-van-genten, humboltpinguins, zeeleeuwen, flamingo’s en pelikanen. Prachtige beestjes, allemaal!

Pisco

Na het bezoek van een Pisco-tasting rijden we een beetje tipsy door naar Lima. Ik verblijf in deze lelijke stad maar 1 nachtje om vervolgens vroeg de bus naar Mancora te nemen.

Mancora

Na 20 uur bussen kom ik dan eindelijk aan in Mancora, het surfparadijs van Peru. Ik beland in een op het eerste oogpunt vreemd hostel, een beetje een rare sfeer. Ik vraag aan het meisje aan de bar hoe het is en ze antwoord met het volgende. Mensen komen voor 1 a 2 nachtjes maar de meeste vertrekken na een week. Later begrijp ik waarom. De lokale relaxte surfsfeer heerst ook in dit hostel. De gasten die er verblijven transformeren binnen een dag in een soort vriendengroep die elkaar al jaren door-en-door kent. De nachten duren kort, de feesten zijn goed, de surf is goed. Het eten is gewoonweg briljant voor een hostel en de gasten zijn uitermate relaxed. 3 dagen drinken, zonnen, zwemmen, surfen en feesten maakt dan een einde aan mijn verblijf in Peru.

Ecuador

De bus naar Quito in Ecuador wacht en we maken de trip naar de grens. Na een boete van 10 dollar omdat ik mijn visum heb laten verlopen kunnen we door naar Quito.

Quito

In Quito kom ik erachter dat ik mijn vulling heb verloren tijdens het eten en het doet gigantisch zeer. Dankzij een zeer lieve taxichauffeur vind ik op zaterdag toch nog een tandarts die me wil helpen. Wat blijkt is dat ik een wortelkanaalbehandeling nodig heb, aangezien dat ik pas over 7 maanden weer in Nederland ben. De chauffeur wacht op me tijdens deze behandeling en rijdt me ook nog naar de drogist. Mooi, lekker met barstende koppijn naar bed. Want morgen om 7 uur pikken ze me op voor mijn 4 weekse project in de Amazone. Ik ben dan ook 4 weken off-grid, geen elektriciteit en warm water tijdens de nacht en 4 weken geen internet. Ik ben nu dus offline….

English Version

There is so much happening, cool adventures, nice people, short nights, long trips. Too many to mention.

Farewell

But first the farewell to my project. With pain in the heart (which I did not expect in advance) I said goodbye to my little children of the volunteer project. In advanced I didn’t look forward to this one, me, with many children, not speaking the language. But that was on the other hand again, the challenge and, therefore, the intention. I have learned a lot in this wonderful 10 weeks. Went every day with pleasure to the project and terurne to home satisfied. Saying goodbye was therefore quite heavy. Painted my name quickly on the wall and said goodbye to my fellow volunteers. These were happely just in time back from the hospital where they had to stay a few days because there was discovered typhus with them.

Then I said goodbye to my friends in Cusco. After three months, you know the city on the back of your hand and I have built up quite a network of friends and acquaintances. A nice farewell dinner with Winnie and Alfredo and a nice farewell party in the San Blas Spanish School where I turned the wheels of steel once again can not be missed. Anyway, the trip continues.

Road Trip

First to Puno, the town which lies at the Titicaca lake, the highest lake in the world and also the largest lake in Latin America. I make a trip to the floating islands of the Uros Indians and later to the island of Taquile. A great day out!

Arequipa

The next day I go to Arequipa, the city at the foot of Colca Canyon. This is one of the most beautiful areas of Peru. The second deepest canyon in the world is impressive when we arrive early in the morning. At sunrise we cross the borders and stop at one after another beautiful view. We even spotted some condors at one of the viewpoints. This magnificent vultures have more than three meter wingspan, huge! After another to have been traveling all day I returne to my hotel where I would just quickly jump into the pool and watch a game of Rugby.

Peru-Hop

The next few stops cock I join the PeruHop. This is a bus pass that allows you whenever you want to hop on. They drive a popular route, stopping at certain hotspots and you get a couple free tours as well. And it’s easy, you can book trips and accommodations on board.

Huacachina

The next stop is Huacachina, an oasis next to Ica, in the middle of the desert and known to sandboarding. Obviously a must-do so I will leave me with more than 100km per hour racing through the desert in a sand buggy. We do this during sunset so beautiful pictures are not lacking. During my stops in the hostels I have met the most lovely people from all over the world. So I ended up here once in a real world association of Yatzee, and in a hot nightclub to European proportions. And that in an oasis in a desert.

Nazca lines

Eventually I leave for the Nazca lines where we stop grand total of 20 minutes, climb a tower and shooting photos. More is not to do.

Paracas

The next stop is Paracas. This port town is nicely situated on the Peruvian shore. Here I visit the Galapagos for the poor called Islas Ballestas. A group of islands dotted with jan-van-gendts, humboltpenguins, sealions, flamingos and pelicans. Beautiful creatures, all of them!

Pisco

After the visit of a Pisco-tasting we drive a little tipsy to Lima. I stay in this ugly city but one night and then leave early to take the bus to Mancora.

Mancora

After 20 hours of bus, I’m finally in Mancora, Peru surfing paradise. I end up in a hostel on the first point strange, a bit of a weird atmosphere. I ask the girl at the bar how it is and she answers the following. People come for 1 or 2 more nights but most leave after a week. Later, I understand why. The local surf relaxed atmosphere prevails in this hostel. Guests who stay there in one day transform into a kind of friends who know each other for years through-and-through. The nights are short, the parties are good, the surf is good. The food is simply brilliant for a hostel and guests are extremely relaxed. 3 days drinking, sunbathing, swimming, surfing and partying will then end my stay in Peru.

Ecuador

The bus to Quito in Ecuador waits and we make the trip to the border. After a fine of $ 10 because I have my visa expired we can continue to Quito.

Quito

In Quito, I find out that I lost my fill at dinner and it does hurt very huge. Thanks to a very dear taxi driver I’ll find on Saturday still a dentist who wants to help me. It turns out that I need a root canal, since I’m only about seven months back in the Netherlands. The driver waits for me during this treatment and drives me to the drugstore aswell. Beautiful, tasty with a splitting headache to bed. Because tomorrow at 7 am they pick me up for my 4 week project in the Amazon. I therefore take four weeks off-grid, no electricity and hot water during the night and four weeks, no internet. So I am now offline ….

Mijn locatie .